1 əl-Fatihə ( Kitabı açan ) surəsi
2 əl-Bəqərə ( İnək ) surəsi
3 Ali-İmran ( İmran ailəsi ) surəsi
4 ən-Nisa ( Qadınlar ) surəsi
5 əl-Maidə ( Süfrə ) surəsi
6 əl-Ənam ( Davar ) surəsi
7 əl-Əraf ( Sədd ) surəsi
8 əl-Ənfal ( Qənimət ) surəsi
9 ət-Tovbə ( Tövbə ) surəsi
10 Yunus ( Yunus əleyhissəlam ) surəsi
11 Hud ( Hud əleyhissəlam ) surəsi
12 Yusuf ( Yusif əleyhissəlam ) surəsi
13 ər-Rəd ( Göy gurultusu ) surəsi
14 İbrahim ( İbrahim əleyhissəlam ) surəsi
15 ər-Hicr ( Daşlı sahə ) surəsi
16 ən-Nəhl ( Bal arısı ) surəsi
17 əl-İsra ( Gecə vaxtı seyr ) və ya Bəni-İsrail ( İsrail oğulları ) surəsi
18 ər-Kəhf ( Mağara ) surəsi
19 Məryəm ( Məryəm əleyhissəlam ) surəsi
20 Taha surəsi
21 əl-Ənbiya ( Peyğəmbərlər ) surəsi
22 əl-Həcc ( Həcc ) surəsi
23 əl-Muminun ( Möminlər ) surəsi
24 ən-Nur ( Nur ) surəsi
25 əl-Furqan ( Fərqləndirmə ) surəsi
26 əş-Şüəra ( Şairlər ) surəsi
27 ən-Nəml ( Qarışqalar ) surəsi
28 əl-Qəsəs ( Hekayət ) surəsi
29 əl-Ənkəbut ( Hörümçək ) surəsi
30 ər-Rum ( Rumlular ) surəsi
31 Loğman ( Loğman əleyhissəlam ) surəsi
32 əs-Səcdə ( Səcdə ) surəsi
33 əl-Əhzab ( Dəstələr )
34 Səbə ( Səba ) surəsi
35 Fatir ( Yaradan ) surəsi
36 Yasin surəsi
37 əs-Saffat ( Səf-Səf duranlar ) surəsi
38 Sad surəsi
39 əz-Zumər ( Zümrələr ) surəsi
40 əl-Mumin ( Mömin ) surəsi
41 Fussilət ( Müfəssəl izah edilmiş ) surəsi
42 əş-Şura ( Şura ) surəsi
43 əz-Zuxruf ( Qızıl bəzəklər ) surəsi
44 əd-Duxan ( Duman ) surəsi
45 əl-Casiyə ( Diz çökmüş camaat ) surəsi
46 əl-Əhqaf ( Qumsal təpələr ) surəsi
47 Muhəmməd surəsi
48 əl-Fəth ( Fəth ) surəsi
49 əl-Hucurat ( Otaqlar ) surəsi
50 Qaf surəsi
51 əz-Zariyat ( Sovurub dağıdan küləklər ) surəsi
52 ət-Tur ( Dağ ) surəsi
53 ən-Nəcm ( Ulduz ) surəsi
54 əl-Qəmər ( Ay ) surəsi
55 ər-Rəhman ( Rəhmli olan Allah ) surəsi
56 əl-Vaqiə ( Vaqiə ) surəsi
57 əl-Hədid ( Dəmir ) surəsi
58 əl-Mücadələ ( Mücadilə ) surəsi
59 əl-Həşr ( Toplanma ) surəsi
60 əl-Mumtəhinə ( İmtahana çəkilən qadın ) surəsi
61 əs-Saff ( Səf ) surəsi
62 əl-Cumuə ( Cümə ) surəsi
63 əl-Munafiqun ( Münafiqlər ) surəsi
64 ət-Təğabun ( Qarşılıqlı aldanma ) surəsi
65 ət-Talaq ( Boşanma ) surəsi
66 ət-Təhrim ( Qadağan ) surəsi
67 əl-Mulk ( Mülk və ya Hakimiyyət ) surəsi
68 Nun və ya əl-Qələm ( Qələm ) surəsi
69 əl-Haqqə ( Haqq olan qiyamət ) surəsi
70 əl-Məaric ( Dərəcələr, yaxud Pillələr ) surəsi
71 Nuh ( Nuh əleyhissəlam ) surəsi
72 əl-Cin ( Cinlər ) surəsi
73 əl-Muzzəmmil ( Örtünüb bürünən ) surəsi
74 əl-Muddəssir ( Bürünüb sarınan ) surəsi
75 əl-Qiyamə ( Qiyamət ) surəsi
76 əl-İnsan ( İnsan ) və ya əd-Dəhr ( Dövr ) surəsi
77 əl-Mursəlat ( Bir-birinin ardınca göndərilənlər ) surəsi
78 ən-Nəbə ( Böyük xəbər ) surəsi
79 ən-Naziat ( Can alanlar ) surəsi
80 Əbəsə ( Qaşqabağını tökdü ) surəsi
81 ət-Təkvir ( Sarınma ) surəsi
82 əl-İnfitar ( Parçalanma ) surəsi
83 əl-Mutəffifin ( Çəkidə və ölçüdə aldadanlar ) surəsi
84 əl-İnşiqaq ( Yarılma ) surəsi
85 əl-Buruc ( Bürclər ) surəsi
86 ət-Tariq ( Gecə gələn ) surəsi
87 əl-Əla ( Ən uca ) surəsi
88 əl-Ğaşiyə ( Bürünən ) surəsi
89 əl-Fəcr ( Dan yeri ) surəsi
90 əl-Bələd ( Şəhər ) surəsi
91 əş-Şəms ( Günəş ) surəsi
92 əl-Leyl ( Gecə ) surəsi
93 əz-Zuha ( Səhər və ya səhər işığı ) surəsi
94 əl-İnşirah ( Açma və ya genişlənmə ) surəsi
95 ət-Tin ( Əncir ) surəsi
96 əl-Ələq ( Laxtalanmış qan ) surəsi
97 əl-Qədr ( Qədr gecəsi ) surəsi
98 əl-Bəyyinə ( Açıq-aydın dəlil ) surəsi
99 əz-Zilzal ( Zəlzələ ) surəsi
100 əl-Adiyat ( Qaçan atlar ) surəsi
101 əl-Qariə ( Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət ) surəsi
102 ət-Təkasur ( Çoxluqla öyünmə ) surəsi
103 əl-Əsr ( Axşam çağı ) surəsi
104 əl-Huməzə ( Qeybətçi ) surəsi
105 əl-Fil ( Fil ) surəsi
106 əl-Qüreyş ( Qüreyş )surəsi
107 əl-Maun ( Zəkat ) surəsi
108 əl-Kovsər ( Kövsər ) surəsi
109 əl-Kafirun ( Kafirlər ) surəsi
110 ən-Nəsr ( Kömək ) surəsi
111 Əbu-Ləhəb ( Alov atası ) surəsi
112 əl-İxlas ( Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər ) surəsi
113 əl-Fələq ( Sübh ) surəsi
114 ən-Nas ( İnsanlar ) surəsi

Qurani Kərim
Qurani kərim online portalı Əşrəf Əşrəfli tərəfindən yaradılıb.

Ashrafli.Az